ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 35 - Iούνιος  2021


Περιεχόμενα:


  • Καραγιάννης Ιωάννης, Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά, "Προσομοίωση των μαθηματικών και αστρονομικών μετρήσεων του Ιππάρχου του Ροδίου με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra. Μια πρόταση Ερευνητικών και Δημιουργικών Εργασιών στην Α΄ και Β΄Γενικού Λυκείου."
  • Στυλιανός Μαραγκάκης, Ανδρέας Τριανταφύλλου, "Η μεικτή μάθηση με χρήση ομάδων και μικροεφαρμογών"
  • Ελένη Μηλιώτη, " Εφαρμογή της Ανάλυση πίνακα σε ιδιάζουσες τιμές (SVD) στην επεξεργασία και μοντελοποίηση της γονιδιακής έκφρασης (Singular Value Decomposition)"
  • Θωμάς Π. Μαζαράκος,  Κωνσταντίνος Π. Μαζαράκος, "Παγίδευση θαλασσίων κυματισμών σε συστοιχίες κυλίνδρων"
  • Μπενιουδάκης Μύρων, "Ευέλικτες Στρατηγικές Τιμολόγησης σε Συστήματα Παραγωγής και Πελάτες με Αποστροφή Κινδύνου"
  • Ερρίκος Τζίμας,Εμμανουήλ Κρητικός, "Εφαρμογή και Ανάλυση της Αυτοματοποιημένης Εκτίμησης στον Τομέα των Ακινήτων"


Τεύχος 35
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.